Rosh Hashanah Morning, Day 2

08 Sep 2021 | 10:30 am - 01:00 pm